STÁTNICE A OBHAJOBY

TERMÍNY

BZZK a SZZK: 30. 1. – 1. 2. 2023 / 19. – 21. 6. 2023 / 11. – 13.9. 2023

Termíny přihlášení k BZZK: 7. 12. 2022 / 10. 5. 2023 / 12. 7. 2023
Termíny přihlášení k SZZK: 7. 12. 2022 / 10. 5. 2023 / 12. 7. 2023

Kontrola SIS BZZK: 11. 1. 2023 / 31. 5.. 2023 / 17. 8. 2023
Kontrola SIS SZZK: 11. 1. 2023 / 31. 5.. 2023 / 17. 8. 2023

Odevzdat práce
ročníkové 17. 1. 2023 / 6. 6. 2023
diplomové 9. 1. 2023 / 28. 5. 2023 / 20. 8. 2023

OBHAJOBY

Obhajoby závěrečných prací (bakalářské a diplomové práce) jsou veřejné, probíhají formou ca. 45 rozpravy se zkušební komisí, v níž má student/ka nejprve prostor krátce představit koncepci a záměr své práce, následně jsou veřejně představeny oba posudky (školitelský a oponentský), k nimž se student/ka může vyjádřit. Součástí obhajoby bývá obvykle i diskuse komise s diplomantem/kou. Práce jsou hodnoceny (jako jedna z částí SZZk/BZk) na škále: výborně / velmi dobře / dobře / neprospěl/a. Závěrečné práce se odevzdávají zpravidla nejpozději 3 týdny před plánovanou obhajobou (v elektronické podobě) do SISu. Posudky jsou k dispozici (v SIS) nejpozději 5 dní před plánovanou obhajobou.

STÁTNICE

Student má na přípravu před samotnou ústní zkouškou čas ca. 40-50 minut. Zkouška probíhá před min. tříčlennou zkušební komisí složenou z pedagogů katedry. Student za svůj výkon obdrží jednu souhrnnou známku za všechny tři tematické okruhy (výborně/velmi dobře/dobře/neprospěl).

V každém ze tří tematických okruhů (Dějiny světového divadla, Dějiny českého divadla, Teorie divadla a dramatu) si student vždy vylosuje dvě otázky. Dle vlastního uvážení si vybere jednu z nich, na niž následně odpovídá. Součástí zkoušky z tematického okruhu Teorie divadla a dramatu je v rámci BZk rovněž rozprava nad jedním z titulů ze zveřejněného seznamu povinné literatury. Student bakalářského studia si u BZk vylosuje dva tituly a dle vlastního uvážení si vybere jeden, o němž bude hovořit (u BZk se předpokládá podrobná znalost textů ze seznamu a schopnost samostatného uvažování nad nimi). U studentů magisterského studia se předpokládá znalost titulů ze seznamu četby, součástí SZZk v rámci tohoto tematického okruhu jsou i otázky vycházející z četby.

U zkoušek z tematických okruhů Dějiny českého divadla a Dějiny světového divadla se u studentů předpokládá hlubší znalost z vlastní četby textů pro divadlo (pro každou z otázek zpravidla ca. 6 titulů her pro BZk, resp. 10 titulů her pro SZZk). Otázky jsou koncipovány jako průřezové okruhy obecných témat, u nichž by měl student prokázat, že je na základě načerpaných znalostí, individuální četby a vlastního úsudku schopen postihnout jejich podstatu a do větší hloubky pojmenovat vybrané aspekty dle zvoleného odpovědního klíče.

Úvod > STÁTNICE A OBHAJOBY