STÁTNICE A OBHAJOBY

TERMÍNY

ZZK a SZZK:  29. – 30. 1. 2024 /  13. – 14. 6. 2024 / 9. – 10. 9. 2024

Termíny přihlášení k BZZK: 7. 12. 2022 / 10. 5. 2023 / 12. 7. 2023
Termíny přihlášení k SZZK:   6. 12. 2023 / 9. 5. 2024 / 9. 7. 2024

Kontrola SIS  před státní zkouškou: 10. 1. 2024 / 29. 5. 2024 / 13. 8. 2024

Odevzdání kompletní práce školiteli (nikoli do SISu):  5. 12. 2023 / 1. 5. 2024 / 15. 6. 2024

OBHAJOBY

Obhajoby závěrečných prací (bakalářské a diplomové práce) jsou veřejné, probíhají formou ca. 45minutové rozpravy se zkušební komisí, v níž má student/ka nejprve prostor krátce představit koncepci a záměr své práce, následně jsou veřejně představeny oba posudky (školitelský a oponentský), k nimž se student/ka může vyjádřit. Součástí obhajoby bývá obvykle i diskuse komise s diplomantem/kou. Práce jsou hodnoceny (jako jedna z částí SZZk/BZk) na škále: výborně / velmi dobře / dobře / neprospěl/a. Závěrečné práce se odevzdávají  v elektronické podobě do SIS  nejpozději 3 týdny před plánovanou obhajobou, školiteli  ovšem dříve dle interních termínů katedry (viz výše).  Posudky jsou k dispozici v SIS nejpozději 5 dní před plánovanou obhajobou.

BZZK   

Student má na přípravu před samotnou ústní zkouškou čas ca. 40-50 minut. Zkouška probíhá před min. tříčlennou zkušební komisí složenou z pedagogů katedry. Student za svůj výkon obdrží jednu souhrnnou známku za všechny tři tematické okruhy (výborně/velmi dobře/dobře/neprospěl).

V každém ze tří tematických okruhů (Dějiny světového divadla, Dějiny českého divadla, Teorie divadla a dramatu) si student vždy vylosuje dvě otázky. Dle vlastního uvážení si vybere jednu z nich, na niž následně odpovídá.

Seznam otázek pro bakalářské  zkoušky naleznete  ZDE

SZZK

Student se dostaví tři dny před konáním zkoušky pro zadání tématu, které bude  navázáno na téma jeho magisterské diplomové práce a připraví je školitel ve spolupráci se zkušební komisí. Student  ze zadaného tématu  dle vlastní úvahy a samostatně zvolí prvky a  jevy, jejichž prostřednictvím  postihne všechny tři prověřované oblasti, tedy teorii divadla, dějiny českého i dějiny světového divadla. Jednotlivé zkoušené oblasti lze navzájem propojit nebo je pojednat odděleně. Zkouška bude mít formu cca 40 – 45  minutové presentace před zkušební komisí, po níž bude následovat  diskuse. Formu presentace volí student dle vlastního uvážení a potřeb (může  jít pouze o slovní výklad či lze zakomponovat práci s vizuálním, zvukovým čit textovým materiálem; ve druhém případě student donese presentaci buď ve vlastním počítači nebo na vlastním USB).

Příklad  možné prezentace naleznete  ZDE

Úvod > STÁTNICE A OBHAJOBY