KONCEPCE

Divadelní věda (respektive studium divadla na akademické půdě) je oborem, jenž se v tuzemském prostředí může vykazovat dlouhou tradicí, zároveň však bude vždy patřit k oborům menšinovým a okrajovým, které v rámci univerzitního systému vyžadují specifickou koncepci, organizaci a přístup. Katedra divadelní vědy navazuje na tradici studia divadla a dramatu na FF UK – především na působení zakladatelských generací pražských strukturalistů a teatrologů prof. J. Mukařovského, prof. V. Černého ad. Zároveň však nutně nabízí přístup nový, který se snaží respektovat aktuální potřeby oboru, všímá si rozvoje divadla v posledních letech a především poskytuje prostor profesní realizaci mladé generace, jež je s výhledem do budoucna nezbytnou podmínkou pro další existenci oboru.

Studium na KDV je v současnosti realizováno formou prezenčního tříletého bakalářského (jedno a dvouoborového) studia a dvouletého navazujícího magisterského (jednooborového) studia oboru divadelní věda. Katedra klade rovněž nemalý důraz na studium v doktorském studijním programu, především s ohledem na nutnost vytvoření kontinuity práce jak samotné katedry, s důrazem na zajištění dostatečného potenciálu pro budoucí fungování, tak s výhledem k posílení profesního a odborného zájmu o studium divadla, dramatu a spřízněných uměleckých jevů. Výuka a výzkum na Katedře divadelní vědy FF UK se zaměřuje zejména na studium teorie a dějin divadla a dramatu, dále na oblast dějin moderního českého divadla a na vztahy mezi dramatem a inscenační praxí (a proměnami divadelního jazyka v moderním divadle). Důraz na ústřední linie ale neznamená zanedbání dalších sfér výzkumu divadla a nabídku dalších (zejména metodologických) přístupů. Výuka je je založena na aktivní spolupráci studentů s pedagogy, na vzájemném dialogu a také na samostatné práci studentů a rozvíjení jejich dovedností a uvažování. Katedra divadelní vědy FF UK úzce spolupracuje s dalšími pracovišti v rámci FF UK – především pak s ústavy a katedrami oborově spřízněnými (filmová věda, hudební věda, estetika, český jazyk a literatura) a také s pracovišti zajišťujícími výuku cizích jazyků a literatur. Spolupráce KDV je rozvíjena také s dalšími příbuznými tuzemskými školami a institucemi. Pravidelná spolupráce probíhá s těmito ústavy:

Katedra rovněž spolupracuje se zahraničními ústavy a školami, a to jak formou četných studentských (i pedagogických) výměnných pobytů, tak formou jednorázových výukových extenzí či jednotlivých přednášek. Kontakt se zahraničními pracovišti a jejich pedagogy je zcela zásadní jak pro studenty, tak pro pedagogy. Pro spolupráci jsou průběžně oslovována i další příbuzná evropská pracoviště v oboru.

Úvod > KONCEPCE