PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Den otevřených FF UK se koná 24. února v Kampusu Hybernská. KDV prezentuje od 17:15 do 18:00 v sále A.3.

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro náš studijní program či dvouspecializaci.

Termíny, informace a požadavky k jednotlivým typům studia naleznete a elektronickou přihlášku si můžete podat na fakultním webu.

BAKALÁŘ 2024/2025

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

Termín podání přihlášek: do 29. 2. 2024

Termín zkoušky: 1. – 14. 6. 2024 (konkrétní termín obdržíte v pozvánce cca měsíc před vlastní zkouškou)

Náhradní termín: 17. – 21. 6. 2024

Předpokládaný počet přijatých: 17

Průběh zkoušky:

 1. rozprava nad zaslanou prací, hodnocení zaslaného textu  (viz níže) je součástí bodového hodnocení této části ústní zkoušky (max. 40 bodů)
 2. rozprava nad seznamem vlastní odborné četby, která bude podkladem pro otázky z dějin a teorie divadla (max. 30 bodů)
 3. rozprava nad zvolenými povinnými texty (viz níže, max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:

Nejpozději do 15. 5. 2024 uchazeč odevzdá prostřednictvím informačního systému následující materiály::

 1. písemná analýza zadaného dramatického textu nebo divadelní inscenace (tzn. uchazeč si volí buď drama, nebo inscenaci); text bude mít závazný rozsah 5000–6000 znaků a bude mít podobu souvislého, stylisticky vypracovaného výkladu; informace, o jaký dramatický text a jakou inscenaci půjde, budou zveřejněny na webu KDV nejpozději do 25. 3. 2024 a následně budou řádně přihlášeným uchazečům zpřístupněny podklady k práci.
 2. strukturovaný životopis
 3. seznam odborné četby – vlastní výběr děl s teatrologickou tematikou a dramatických textů
 4. seznam povinné četby – uchazeč uvede, který ze tří níže uvedených a k ústní zkoušce závazných textů si vybral (alespoň jeden je povinný):
 • Craig, E.G. Herec a nadloutka. In: O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006. s. 48–68.
 • Diderot, D.: Herecký paradox. Olomouc: Votobia, 1997.
 • Grossman, J. O výkladu jednoho textu. In: Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991. s. 389–401.

Návod, jak nahrát přílohu k přihlášce, najdete ZDE
Vybírejte typ přílohy: 1) Analýza; 2) Životopis; 3) Seznam odborné četby; 4) Seznam prostudované literatury.

Povinné texty jsou uchazečům k dispozici v elektronické podobě ZDE.

Dramatický text a videozáznam zadané inscenace  budou řádně přihlášeným uchazečům k dispozici od 25. 3. 2024 v elektronické podobě ZDE.

Přístupové heslo bude zasláno po uzavření přihlášek pouze těm zájemcům, kteří zaplatili poplatek za PŘ emailem. 

Uchazeči se do obou kurzů hlásí jako host.

MAGISTR 2024/2025

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

Termín podání přihlášek: do 31. 3. 2024

Termín zkoušky: 1. – 14. 6. 2024 (konkrétní termín obdržíte v pozvánce cca měsíc před vlastní zkouškou)

Náhradní termín: 17. – 21. 6. 2024

Průběh zkoušky:

 1. rozprava s uchazečem nad předloženým badatelským záměrem pro magisterské studium (viz níže) (max. 30 bodů)
 2. posouzení předložených prací a rozprava nad nimi (max. 30 bodů)
 3. ověření znalostí z teorie a dějin divadla – předpokládaná znalost v rozsahu bakalářské zkoušky z oblasti teorie a dějin divadla (max. 40 bodů)

Další požadavky:

 1. Písemný projekt studia (návrh tématu diplomové práce, zaměření uchazeče – cca 5 000 znaků), 1 (max. 2) písemná domácí práce (bakalářská DP, seminární práce, studie – minimální rozsah odevzdané práce je 27.000 znaků) s divadelně-vědnou tématikou, přehled dosavadního studia a odborné činnosti (tj. stručný životopis).
 2. Veškeré písemné podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat do 30. dubna 2024 do SISu. Návod, jak nahrát přílohu k přihlášce, najdete ZDE.

DOKTORAND 2023/2024

Všechny informace týkajíci se přijímacího řízení naůeznete na tomto odkaze.

Přihlášky podávejte do 30. 4. 2024.

Prezentaci KDV najdete rovněž zde.

Úvod > PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ