ORGANIZACE STUDIA

Studium na Katedře divadelní vědy FF UK je strukturováno jako tříleté jednooborové a dvouoborové bakalářské a dvouleté jednooborové navazující magisterské studium oboru Divadelní věda.

Studium na Katedře divadelní vědy FF UK je strukturováno jako tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské. Studenti bakalářského stupně si během studia osvojí základní metodologické a teoretické nástroje pro výzkum divadla a dramatu, stejně tak získají znalosti o stěžejních historických etapách a osobnostech českého a světového divadla. Nedílnou součást studia tvoří i reflexe a analýza aktuálních inscenací a kultivace formulačních schopností a argumentace, nutných pro kritické pojednání i odborný text. V průběhu bakalářského studia studenti vypracovávají nejprve ročníkovou práci a studium ukončují Státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajobou bakalářské diplomové práce a ústní zkouškou z dějin českého a světového divadla a teorie divadla.

Studenti navazujícího magisterského studia oboru Divadelní věda jsou v duchu koncepce studia vedeni především k samostatné tvůrčí práci na zvoleném tématu diplomové práce a k prohlubování znalostí teorie a dějin divadla a dramatu formou specializovaných výběrových kurzů. Absolvent této formy studia by měl být schopen samostatné odborné práce nejen v oblasti divadelní historiografie či teorie, ale rovněž na poli praktické dramaturgie, kritiky či publicistiky v oblasti divadla i širší kulturní sféry.

Úvod > ORGANIZACE STUDIA