CHARAKTERISTIKA STUDIA

Studium na Katedře divadelní vědy FF UK je strukturováno jako tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské. Studenti bakalářského stupně si během studia osvojí základní metodologické a teoretické nástroje pro výzkum divadla a dramatu, stejně tak získají znalosti o stěžejních historických etapách a osobnostech českého a světového divadla. Nedílnou součást studia tvoří i reflexe a analýza aktuálních inscenací a kultivace formulačních schopností a argumentace, nutných pro kritické pojednání i odborný text.

Studenti navazujícího magisterského studia oboru Divadelní věda jsou v duchu koncepce studia vedeni především k samostatné tvůrčí práci na zvoleném tématu diplomové práce a k prohlubování znalostí teorie a dějin divadla a dramatu formou specializovaných výběrových kurzů. Absolvent této formy studia by měl být schopen samostatné odborné práce nejen v oblasti divadelní historiografie či teorie, ale rovněž na poli praktické dramaturgie, kritiky či publicistiky v oblasti divadla i širší kulturní sféry. Do navazujícího magisterského studia oboru DV se mohou hlásit i absolventi jiných bakalářských oborů. Předpokládá se však znalost teorie a dějin českého a světového divadla v rozsahu požadovaném ke státním závěrečným zkouškám bakalářského cyklu oboru DV.

Katedra divadelní vědy FF UK zajišťuje také výuku v tříletém doktorském studijním programu zaměřeném na teorii a dějiny divadla.

Úvod > CHARAKTERISTIKA STUDIA