PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Začátkem každého kalendářního roku probíhá na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze den otevřených dveří. V roce 2020 se uskuteční 11. ledna v hlavní budově FF UK na nám. Jana Palacha 2 (Praha 1).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci.

Termíny, informace a požadavky k jednotlivým typům studia naleznete a elektronickou přihlášku si můžete podat na fakultním webu.


BAKALÁŘ

Přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní)

Předpokládaný počet přijatých: 20


Průběh zkoušky:

1. kolo:

2. kolo:


Další požadavky:

Dvě písemné domácí práce s divadelně vědnou tématikou (recenze inscenace, analýzy dramatického textu, rozbor her, historiografické práce o divadle - každa v rozsahu minimálně 3.600 znaků) + seznam odborné četby + stručný životopis

Uvedené materiály je třeba předat osobně v den konání řádného (nikoli náhradního) termínu prvního kola přijímacích zkoušek (tj. písemné části přijímací zkoušky), případně poslat poštou na adresu katedry (datum odeslání - nejpozději v den konání řádného termínu písemné části písemné zkoušky)

Orientační základní literatura z dějin divadla:

Povinné texty k přijímacím zkouškám (uchazeč by měl podrobněji znát alespoň jeden z následujících textů) :


Dramata (předpokládaná znalost min. cca 10 her). Pro inspiraci je možno využít následující seznam doporučených dramat pro 1. ročník (četba dalších autorů a jiných her je přirozeně možná, ba žádoucí)


MAGISTR

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)


Průběh zkoušky:

Další požadavky:

Písemný projekt studia (návrh tématu diplomové práce, zaměření uchazeče – cca 5 000 znaků), 1 (max. 2) písemná domácí práce (bakalářská DP, seminární práce, studie - minimální rozsah odevzdané práce je 40.000 znaků) s divadelně-vědnou tématikou, přehled dosavadního studia a odborné činnosti (tj. stručný životopis).