ORGANIZACE STUDIA

Studium na Katedře divadelní vědy FF UK je strukturováno jako tříleté jednooborové a dvouoborové bakalářské a dvouleté jednooborové navazující magisterské studium oboru Divadelní věda.


Studenti bakalářského stupně jsou seznamováni se základními metodologickými přístupy ke zkoumání teorie a dějin divadla, jsou vedeni k osvojování si nástrojů k samostatnému uvažování o umění a kultuře s důrazem na živé umění divadelní. Studium klade důraz na oblast dějin českého divadla 20. století, vybrané kapitoly z dějin divadla světového, teorii divadla a dramatu a na tvůrčí schopnosti studentů formulovat své vlastní postřehy a zkušenosti.


Studenti navazujícího magisterského studia oboru Divadelní věda jsou v duchu koncepce studia vedeni především k samostatné tvůrčí práci na zvoleném tématu diplomové práce a k prohlubování znalostí teorie a dějin divadla a dramatu formou specializovaných výběrových kurzů. Absolvent této formy studia by měl být schopen samostatné odborné práce nejen v oblasti divadelní historiografie či teorie, ale rovněž na poli praktické dramaturgie, kritiky či publicistiky v oblasti divadla i širší kulturní sféry.